روسای دانشگاه گیلان

 

 

 کوروش اقبال

از 28 شهریور 1355 تا بهمن 1357

دکتری کشاورزی