روسای دانشگاه گیلان

نصرت الله ضرغام

 

از 17 شهریور 1362 تا 16 آذر 1367

 

دکتری جنگلداری