روسای دانشگاه گیلان

 

 

 احمد رضی

 

از 19 آذر 1392 تا کنون

 

دکتری زبان و ادبیات فارسی