روسای دانشگاه گیلان

 

 

 عبدالله حاتم زاده

 

از 8 بهمن 1384 تا 19 آذر 1392

 

دکتری بیوشیمی گیاهی