روسای دانشگاه گیلان

 

پرویز البرز

 

از 4 تیر 1358 تا 30 خرداد 1359

 

دکتری زبان و ادبیات فارسی