روسای دانشگاه گیلان

 

 

داود احمدی دستجردی

 

از 16 آذر 1376 تا 7 بهمن 1384

 

دکتری ریاضی محض