موزه حیات وحش

موزه حیات وحش - پرندگان

نمایشگر دسته ای مطالب

هوبره

وب نما موزه دانشگاه گیلان موزه ها موزه تاریخ طبیعی پرندگان هوبره 11 11 2020 کد خبر : 3975843 تعداد بازدید : 32 دسته بندی : پرندگان اشتراک گذاری چاپ کردن کپی در حافظه موقت بیشتر بخوانیددربارههوبره »

بوتیمار

وب نما موزه دانشگاه گیلان موزه ها موزه تاریخ طبیعی پرندگان بوتیمار 11 11 2020 کد خبر : 3975859 تعداد بازدید : 27 دسته بندی : پرندگان اشتراک گذاری چاپ کردن کپی در حافظه موقت بیشتر بخوانیددربارهبوتیمار »

کبک

وب نما موزه دانشگاه گیلان موزه ها موزه تاریخ طبیعی پرندگان کبک 11 11 2020 کد خبر : 3975874 تعداد بازدید : 43 دسته بندی : پرندگان اشتراک گذاری چاپ کردن کپی در حافظه موقت بیشتر بخوانیددربارهکبک »

اردک منقار قاشقی

وب نما موزه دانشگاه گیلان موزه ها موزه تاریخ طبیعی پرندگان اردک منقار قاشقی 11 11 2020 کد خبر : 3975889 تعداد بازدید : 32 دسته بندی : پرندگان اشتراک گذاری چاپ کردن کپی در حافظه موقت بیشتر بخوانیددربارهاردک منقار قاشقی »

دلیجه

وب نما موزه دانشگاه گیلان موزه ها موزه تاریخ طبیعی پرندگان دلیجه 11 11 2020 کد خبر : 3975919 تعداد بازدید : 32 دسته بندی : پرندگان اشتراک گذاری چاپ کردن کپی در حافظه موقت بیشتر بخوانیددربارهدلیجه »

عقاب جنگلی

وب نما موزه دانشگاه گیلان موزه ها موزه تاریخ طبیعی پرندگان عقاب جنگلی 11 11 2020 کد خبر : 3975904 تعداد بازدید : 31 دسته بندی : پرندگان اشتراک گذاری چاپ کردن کپی در حافظه موقت بیشتر بخوانیددربارهعقاب جنگلی »

گیلانشاه

وب نما موزه دانشگاه گیلان موزه ها موزه تاریخ طبیعی پرندگان گیلانشاه 11 11 2020 کد خبر : 3975934 تعداد بازدید : 32 دسته بندی : پرندگان اشتراک گذاری چاپ کردن کپی در حافظه موقت بیشتر بخوانیددربارهگیلانشاه »

آوست

وب نما موزه دانشگاه گیلان موزه ها موزه تاریخ طبیعی پرندگان آوست 11 11 2020 کد خبر : 3975949 تعداد بازدید : 35 دسته بندی : پرندگان اشتراک گذاری چاپ کردن کپی در حافظه موقت بیشتر بخوانیددربارهآوست »

ترلان

وب نما موزه دانشگاه گیلان موزه ها موزه تاریخ طبیعی پرندگان ترلان 11 11 2020 کد خبر : 3975964 تعداد بازدید : 31 دسته بندی : پرندگان اشتراک گذاری چاپ کردن کپی در حافظه موقت بیشتر بخوانیددربارهترلان »

بحری

وب نما موزه دانشگاه گیلان موزه ها موزه تاریخ طبیعی پرندگان بحری 11 11 2020 کد خبر : 3975979 تعداد بازدید : 30 دسته بندی : پرندگان اشتراک گذاری چاپ کردن کپی در حافظه موقت بیشتر بخوانیددربارهبحری »

آنقوت

وب نما موزه دانشگاه گیلان موزه ها موزه تاریخ طبیعی پرندگان آنقوت 11 11 2020 کد خبر : 3975994 تعداد بازدید : 35 دسته بندی : پرندگان اشتراک گذاری چاپ کردن کپی در حافظه موقت بیشتر بخوانیددربارهآنقوت »

طاووسک

وب نما موزه دانشگاه گیلان موزه ها موزه تاریخ طبیعی پرندگان طاووسک 11 11 2020 کد خبر : 3976009 تعداد بازدید : 35 دسته بندی : پرندگان اشتراک گذاری چاپ کردن کپی در حافظه موقت بیشتر بخوانیددربارهطاووسک »

سبز قبا

وب نما موزه دانشگاه گیلان موزه ها موزه تاریخ طبیعی پرندگان سبز قبا 11 11 2020 کد خبر : 3976024 تعداد بازدید : 34 دسته بندی : پرندگان اشتراک گذاری چاپ کردن کپی در حافظه موقت بیشتر بخوانیددربارهسبز قبا »

خودکا

وب نما موزه دانشگاه گیلان موزه ها موزه تاریخ طبیعی پرندگان خودکا 11 11 2020 کد خبر : 3976039 تعداد بازدید : 31 دسته بندی : پرندگان اشتراک گذاری چاپ کردن کپی در حافظه موقت بیشتر بخوانیددربارهخودکا »

مرغ شاخدار

وب نما موزه دانشگاه گیلان موزه ها موزه تاریخ طبیعی پرندگان مرغ شاخدار 11 11 2020 کد خبر : 3976054 تعداد بازدید : 31 دسته بندی : پرندگان اشتراک گذاری چاپ کردن کپی در حافظه موقت بیشتر بخوانیددربارهمرغ شاخدار »

قرقاول گیلان

وب نما موزه دانشگاه گیلان موزه ها موزه تاریخ طبیعی پرندگان قرقاول گیلان 11 11 2020 کد خبر : 3976069 تعداد بازدید : 32 دسته بندی : پرندگان اشتراک گذاری چاپ کردن کپی در حافظه موقت بیشتر بخوانیددربارهقرقاول گیلان »

زاغی

وب نما موزه دانشگاه گیلان موزه ها موزه تاریخ طبیعی پرندگان زاغی 11 11 2020 کد خبر : 3976084 تعداد بازدید : 35 دسته بندی : پرندگان اشتراک گذاری چاپ کردن کپی در حافظه موقت بیشتر بخوانیددربارهزاغی »

سهره جنگلی

وب نما موزه دانشگاه گیلان موزه ها موزه تاریخ طبیعی پرندگان سهره جنگلی 11 11 2020 کد خبر : 3976099 تعداد بازدید : 29 دسته بندی : پرندگان اشتراک گذاری چاپ کردن کپی در حافظه موقت بیشتر بخوانیددربارهسهره جنگلی »

گلاریول

وب نما موزه دانشگاه گیلان موزه ها موزه تاریخ طبیعی پرندگان گلاریول 11 11 2020 کد خبر : 3976114 تعداد بازدید : 31 دسته بندی : پرندگان اشتراک گذاری چاپ کردن کپی در حافظه موقت بیشتر بخوانیددربارهگلاریول »

زنبور خوار گلو قهوه ای

وب نما موزه دانشگاه گیلان موزه ها موزه تاریخ طبیعی پرندگان زنبور خوار گلو قهوه ای 11 11 2020 کد خبر : 3976129 تعداد بازدید : 34 دسته بندی : پرندگان اشتراک گذاری چاپ کردن کپی در حافظه موقت بیشتر بخوانیددربارهزنبور خوار گلو قهوه ای »