بستن
FA EN AR RU FR CHI

مهندس کریم نوید

 

 

احداث ساختمان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

مساحت پروژه :     2700        متر مربع