بستن
FA EN AR RU FR CHI

مهندس غلامحسن قطب زاده

 

 

احداث ساختمان مرکز نوآوری و  توسعه فناوری دانشگاه

مساحت پروژه :     2170        متر مربع